REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRETTY CLEVER

Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych do 31.01.2019 r - tutaj.

Poniższy regulamin obowiązuje od 1.02.2019 r.

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem prettyclever.pl prowadzonym przez Kacpra Jasiorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKTE Kacper Jasiorski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wykonywaną pod adresem ul. Kruszyńska 77 lok. 3, 85 – 448 Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie (NIP: 9671215608, REGON: 340399705).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad i warunków sprzedaży, funkcjonowania, składania zamówień i ich realizacji oraz płatności, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy Sklepu Internetowego Pretty Clever.

 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego Pretty Clever Kacper Jasiorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AKTE Kacper Jasiorski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kruszyńskiej 77 lok. 3, 85-448 Bydgoszcz, NIP: 9671215608REGON: 340399705 oferujący sprzedaż towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Pretty Clever https://prettyclever.pl.

 3. Pretty Clever – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://prettyclever.pl

 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Pretty Clever umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Konsument – Kupujący, który zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszyk – zbiór towarów wybranych przez Kupującego spośród towarów dostępnych w Pretty Clever.

 7. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Dowodem Zakupu może być też faktura wystawiona drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami, jeżeli Kupujący uprzedni wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 8. Formularz – formularz pojawiąjący się na stronie internetowej Pretty Clever podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

 1. Warunkiem korzystania z Pretty Clever jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, zdolne do wyświetlania i przeglądania stron internetowych oraz obsługi protokołów https oraz javascript.

 2. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Pretty Clever przy korzystaniu z następujących przeglądarek internetowych: IE wersja najnowsza, Firefox wersja najnowsza, Opera wersja najnowsza, Chroma wersja najnowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Do prawidłowego działania Pretty Clever w wyżej wymienionych przeglądarkach, może okazać się konieczne wyłączenie oprogramowania podmiotów trzecich mających wpływ na działanie przeglądarek.

 3. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

  1. adres korespondencyjny: Pretty Clever, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

  2. adres poczty elektronicznej: [email protected]

 4. Sprzedawca stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Kupującym:

  1. formularze zawarte w Pretty Clever,

  2. poczta elektroniczna,

  3. kontakt telefoniczny,

  4. korespondencja pocztowa.

 5. Informacje o towarach podane w Pretty Clever, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Kupującemu korzystającemu z Pretty Clever zakazuje się:

  1. przekazywania, dostarczania i udostępniania treści o charakterze bezprawnym,

  2. korzystania z Pretty Clever w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,

  3. korzystania z treści zawartych w Pretty Clever w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

 7. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Pretty Clever, jeżeli ten nagminnie łamie zakazy opisane w punkcie powyższym.

  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Pretty Clever przyjmuje zamówienia na oferowane przez siebie towary za pośrednictwem strony internetowej https://prettyclever.pl.

 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wyjątek od tej reguły stanowi wystąpienie awarii lub innego zdarzenia powodującego przerwę techniczną w funkcjonowaniu Pretty Clever ogłoszoną na stronie internetowej Pretty Clever.

 3. Ceny podane w kartach wszystkich towarów prezentowanych w Pretty Clever są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w walucie polskich złotych. Cena brutto, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje kosztu przesyłki chyba, że treść opisu towaru w karcie towaru stanowi odmiennie.

 4. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący ma obowiązek zaakceptować Regulamin, czego potwierdzeniem jest odznaczenie odpowiedniego pola przez Kupującego przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.

 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Pretty Clever. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca udostępni mu przed złożeniem zamówienia treść Regulaminu w wersji PDF lub w innym formacie wskazanym przez Kupującego, który umożliwi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

 6. Kupujący, który założył konto w Pretty Clever, może dokonać zamówienia poprzez zalogowanie się do systemu Pretty Clever przy użyciu loginu lub adresu e-mail oraz hasła.

 7. Zamówienie może złożyć również Kupujący, nieposiadający konta w systemie Pretty Clever. Warunkiem wówczas do złożenia zamówienia jest podanie następujących danych osobowych w Formularzu:

a) adresu dostawy,

b) imienia i nazwiska,

c) adresu e-mail,

d) numeru telefonu.

 1. Kupujący, którzy posiadają kod rabatowy, z którym związane są pewne uprawnienia przyznane przez Sprzedawcę, np. do obniżenia ceny, darmowej wysyłki, itp., powinni wpisać go przy składaniu zamówienia, aby móc z niego skorzystać.

 2. W celu złożenia wiążącej oferty przez Kupującego, konieczne jest przejście całej procedury składania zamówienia, opisanej na stronie internetowej Pretty Clever.

 3. Po wykonaniu przez Kupującego czynności opisanych w punkcie powyższym, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania wiążącej oferty, na wskazany przez Kupującego adres e-mail podczas dokonywania zamówienia.

 4. Jeżeli po stronie Sprzedawcy wystąpią chwilowe braki towaru, możliwość wyświetlenia towaru lub dodania go do Koszyka przez Kupującego zostanie na ten czas wyłączona.

 5. W sytuacji, gdy brak towaru nie został odnotowany w Pretty Clever zgodnie z punktem powyższym, a Kupujący towar zamówił, zostanie on poinformowany o tym fakcie po złożeniu zamówienia. W takim wypadku, Sprzedawca przyznaje Kupującemu prawo do:

  1. anulowania części zamówienia odnoszącego się do brakującego towaru,

  2. zmiany części zamówienia odnoszącego się do brakującego towaru, polegającej na możliwości wybrania innego towaru w miejsce brakującego,

  3. anulowania całego zamówienia.

 6. Wybór jednej z powyższych opcji należy do Kupującego, w odpowiedzi na informację Sprzedawcy o braku towaru.

PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zakupione przez Kupującego towary wysyłane są pod adres wskazany w Formularzu.

 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować otrzymane zamówienie w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty.

 4. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  1. płatność w formie przelewu internetowego

Dane do przelewu:

AKTE Kacper Jasiorski

ul. Kruszyńska 77 lok. 3

85-448 Bydgoszcz

mBank 

43 1140 2004 0000 3002 7635 6178

  1. płatność online za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, to jest miejscem realizacji zamówienia, jest miejsce oznaczone przez Kupującego, jako miejsce przesłania towaru.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Kupującego w Formularzu nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane teleadresowe.

 3. Przyjęcie do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, następuje po przyjęciu zapłaty przez Sprzedawcę. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, w której informowany jest o przekazaniu zamówienia do realizacji, a po wysyłce towaru – wiadomość e-mail z informacją o wysłaniu.

 4. E-maile informacyjne, o których mowa w punkcie powyższym, wysyłane są na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu.

 5. Dostarczanie towaru do Kupującego odbywa się za pomocą:

  1. przesyłki kurierskiej.

 6. Dokumentem potwierdzającym zakup w Pretty Clever są dołączone do przesyłki paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na życzenie Kupującego.

 7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest również elektroniczna faktura VAT, na której otrzymywanie Kupujący może wyrazić zgodę, informując o tym Sprzedawcę przed jego przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 8. Gdy Kupujący w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie uiści zapłaty warunkującej przystąpienie do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, zamówienie zostaje anulowane.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez obowiązku podania przyczyny.

 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru lub przez osobę trzecią inną niż przewoźnik, wskazaną przez Konsumenta.

 3. Wykonywanie prawa odstąpienia następuje przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres:

Pretty Clever, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

[email protected]

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tu

 2. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uważa się ją za niezawartą.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru wraz z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w formie przelewu tradycyjnego na konto podane przez Konsumenta w formularzu zwrotu, za wyjątkiem płatności dokonany poprzez bramkę płatności PayPal. W przypadku płatności dokonanych przez bramkę PayPal Sprzedawca dokona zwrotu płatności tym samym sposobem w formie transferu zwrotnego.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. W wyniku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek przesłać zamówiony towar na wskazany poniżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pretty Clever, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

 1. Konsument, który korzystał z rzeczy w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, odpowiada za zmniejszenie jej wartości.

 2. Wszelkie pytania odnośnie wykonywania prawa odstąpienia od umowy należy kierować na adres:

  1. pocztowy: Pretty Clever, ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

  2. e-mail: [email protected]

  REKLAMACJE

 1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane w Pretty Clever towary są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że zostały wprowadzone na rynek polski legalnie.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną i zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Kupującemu.

 3. Towar dotknięty jest wadą prawną, jeżeli:

  1. stanowi własność osoby trzeciej,

  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,

  3. korzystanie lub rozporządzanie towarem jest ograniczone w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej, Kupujący ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,

  2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

  3. żądania naprawy towaru,

  4. żądania wymiany towaru na towar wolny od wad

 6. W razie żądania obniżenia ceny, cena obniżona powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 7. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Uprawnienie odstąpienia od umowy nie przysługuje również, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 9. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

Pretty Clever

ul. Kruszyńska 77/3, 85-448 Bydgoszcz

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe - do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w podanym wyżej terminie wraz z podaniem ostatecznego terminu rozpatrzenia reklamacji.

 2. W reklamacji, Kupujący powinien podać swoje dane teleadresowe umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym. Ponadto, Kupujący powinien dołączyć do przesyłki paragon fiskalny lub fakturę otrzymaną razem z towarem, a w przypadku faktury przesłanej drogą elektroniczną – wskazać jej numer.

 3. Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone Kupującemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki, nie później niż 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  PRYWATNOŚĆ

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupującego.

 2. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Kupującego:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Nazwa firmy,

  4. Adres,

  5. Numer telefonu,

  6. Adres e-mail

 3. Aby chronić dane osobowe Kupującego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 5. Podawanie przez Kupującego danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 6. Dane osobowe podawane przez Kupującego służą do zawarcia umowy i realizacji zamówienia, a także do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedawca, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, a w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych.

 8. Newsletter mogący zawierać informację handlową, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Kupującego na podstawie jego odrębnej zgody, która może być w każdym czasie odwołana.

 9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Pretty Clever stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy i podlega ochronie prawnej, dotyczy to w szczególności: tekstów, elementów grafiki, plików i zdjęć.

 2. Korzystanie z zawartości Pretty Clever przez Kupującego, możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 3. Wszystkie prezentowane w Pretty Clever towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym wynikłe na tle zawarcia umowy sprzedaży bądź świadczenia usług drogą elektroniczną, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

 3. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się dla Kupującego wiążąca po 14 dniach od dnia ogłoszenia dokonania zmiany na stronie głównej Pretty Clever.

 4. Kupujący posiadający konto, który nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w punkcie powyższym.

 5. W przypadku skierowania sporu na tle niniejszego Regulaminu na drogę sądową między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, sprawa rozpatrywana będzie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.