PRYWATNOŚĆ

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupującego.

 2. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Kupującego:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Nazwa firmy,

  4. Adres,

  5. Numer telefonu,

  6. Adres e-mail

 3. Aby chronić dane osobowe Kupującego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 5. Podawanie przez Kupującego danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 6. Dane osobowe podawane przez Kupującego służą do zawarcia umowy i realizacji zamówienia, a także do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedawca, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, a w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych.

 8. Newsletter mogący zawierać informację handlową, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Kupującego na podstawie jego odrębnej zgody, która może być w każdym czasie odwołana.

  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość PrettyClever stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy i podlega ochronie prawnej, dotyczy to w szczególności: tekstów, elementów grafiki, plików i zdjęć.

 2. Korzystanie z zawartości PrettyClever przez Kupującego, możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 3. Wszystkie prezentowane w PrettyClever towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.